ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN van FLUOBEL bvba

 

 1. Slechts onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn geldig en dit, met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van onze klanten. Geen enkele afwijking van de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper is toegestaan zonder schriftelijke instemming van de laatstgenoemde.
 2. Onze tarieven gelden niet als offerte. Onze prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De ordes opgenomen door onze afgevaardigden en vertegenwoordigers, alsook de door hen genomen verbintenissen of elke wijziging aan de bestelling binden ons slechts na een geschreven aanvaarding.
 3. Onze offertes horen zich zonder verplichting van onze kant. Zij worden te goeder trouw gemaakt. De leveringstermijnen worden slechts ten titel van inlichting aangegeven en houden geen verplichting in. Een vertraging in de levering kan in geen geval het recht geven, hetzij de overeenkomst te annuleren, hetzij schadevergoeding te eisen.
 4. Elke bestelling dient voor ons te woorden aanvaard.
 5. De goederen worden steeds verzonden op risico van de ontvanger. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor wat betreft vertraging verlies of beschadiging. De ontvanger moet dit door de vervoerder laten constateren en zich tot hem richten voor elk voorbehoud of reclamatie. Dit is eveneens geldig in geval dat wij de vervoerder en de wijze van vervoer aangeduid hebben,
 6. Iedere klacht dient om geldig te zijn, ons vertelt te worden binnen de acht dagen na ontvangst (aangetekende zending) en voor het gebruik van de goederen. Die kunnen ons slechts na onze toestemming worden teruggezonden (kosten voor de nemend betaald).
 7. Al onze leveringen gebeuren “franco van vracht België” voor zendingen boven 250,00 € buiten BTW en van een lager gewicht dan 30 Kg.
 8. De garantievoorwaarden “Hardware” beperken zich tot deze vermeld op de garantiecertificaten die de toestellen vergezellen en door de fabrikant vastgesteld werden, uitsluitend in onze werkplaats (verplaatsingen/werkuren: 60,00 €/uur, vanaf 01/06/2011). Zij gelden niet bij verkeerd gebruikt of gebrekkig onderhoud door de koper.
 9. De verkoper blijft eigenaar van de goederen tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs.De koper blijft echter zelf verantwoordelijk voor het verlies, zelfs door een ongeval of overmacht, goederen verkocht.
 10. Onze verkoopsfacturen zijn betaalbaar contant en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst.
 11. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag of in geval van protest, houden wij ons het recht voor het volledig bedrag van onze schuldvorderingen op te eisen, zelf deze waarvan de vervaldag nog niet versterken is. De niet-betaling of het protest vernietigen de toegestane betalingstermijn en geeft ons het recht de in omloop overeenkomsten te opzeggen. Bij niet betalen van de facturen op de vervaldag en dit, zonder voorafgaande verwittiging, dient een rente tot beloop van 15% per jaar betaald voor het nog verschuldigde bedrag. Bovendien zal er een forfaitaire en onbuigzame schadevergoeding van 15% worden geëist, met een minimum van 60,00 €.
 12. In geval van betwisting, zijn enkel bevoegd de Handelsrechtbank van Nijvel en het Vredegerecht van het Kanton war onze maatschappelijke zetel gevestigd is.